Genomineerden Stimuleringsprijs Buurtsportcoach & Combinatiefunctionaris 2015 bekend

Voor de Stimuleringsprijs Buurtsportcoach & Combinatiefunctionaris 2015 zijn uit de vijftien aanmeldingen drie creatieve spinnen in het web geselecteerd. De drie genomineerden zijn: Jaap Litjens, Katinka Meiborg en Berna Nijboer. Tijdens de Buurtsportcoachdag op 13 juni in Barneveld bepaalt het publiek wie de winnaar is.

Beste initiatief
Volgens de juryleden, Arjo Wijnhorst (Uniek Sporten en tevens oud winnaar van de stimuleringsprijs), Erik Lenselink (NOC*NSF), Johan Steenbergen (Kennispraktijk) en Johan Wakkie (o.a. betrokken bij het plan van aanpak bewegingsonderwijs), zorgen de drie genomineerden met hun creatieve aanpak voor een bijzonder resultaat voor hun doelgroep.

Jaap Litjens heeft als combinatiefunctionaris vanuit Sportbedrijf Venlo een belangrijke bijdrage geleverd aan de professionalisering van omnisportvereniging SV Velden, waarin veiligheid en gezondheid een belangrijke rol spelen. Jaap heeft een netwerk opgebouwd met o.a. scholen, zorgverleners, Centrum voor Jeugd en Gezin, de Katholieke Bond voor Ouderen en diverse culturele verenigingen. Al deze partijen gebruiken de nieuwe Brede Maatschappelijke Voorziening met één kantine. Jaap heeft zich enorm ontwikkeld en een goede structuur neergezet, waardoor hij zich nu kan gaan terugtrekken en de vereniging zelfstandig verder kan.

Katinka Meiborg is buurtsportcoach bij Welzijn Woerden en maakt onderdeel uit van het Beweegteam Woerden. Met een integrale aanpak wordt een gezonde leefstijl en beweging gestimuleerd. Katinka is de coördinator van de aanpak en zoekt hierin zoveel mogelijk aansluiting bij bestaande netwerken en activiteiten. Er is een breed netwerk, waardoor niet alleen jeugd en hun ouders goed bereikt en betrokken worden, maar ook mensen met een beperking en volwassenen met een bijstandsuitkering.

Berna Nijboer heeft als combinatiefunctionaris voor de gemeente Hoogeveen het succesvolle project ‘Sport JIJ ook?’ ontwikkeld. Dit heeft als doel inactieve kinderen toe te leiden naar structureel sport- en beweegaanbod. Het project wordt uitgevoerd met jongerenwerk, onderwijs, sportaanbieders en partners in het sociaal domein. Nevendoel is het signaleren van andere (welzijns)kansen voor gezinnen en hen hierin ondersteunen. In 2014 zijn 50 inactieve kinderen lid geworden van een vereniging en is het aantal aanvragen bij het Jeugdsportfonds enorm gestegen. Scholen en andere betrokkenen zijn enthousiast: het project is niet alleen geborgd, maar wordt uitgebreid naar andere scholen in Hoogeveen en andere gemeenten in Drenthe.

Buurtsportcoach en combinatiefunctionaris
Een combinatiefunctionaris werkt in een gemeente aan een betere samenwerking tussen organisaties in de sectoren sport-onderwijs of cultuur-onderwijs. Een buurtsportcoach legt de verbinding tussen sport- en beweegaanbieders met andere sectoren zoals welzijn, zorg, gezondheid, bedrijven, buitenschoolse opvang, kinderopvang en onderwijs. Beiden moeten beschikken over organiserend en verbinden vermogen, goede omgang met kinderen en/of volwassenen, flexibiliteit en professionaliteit. De Stimuleringsprijs is bedoeld voor een buurtsportcoach of combinatiefunctionaris die door een creatieve aanpak tot een inspirerend, bijzonder en blijvend resultaat is gekomen.

Publieksprijs
De Stimuleringsprijs Buurtsportcoach & Combinatiefunctionaris is een publieksprijs. Tijdens de Buurtsportcoachdag in Barneveld stellen de genomineerden zich persoonlijk voor aan het publiek en mogen alle aanwezigen stemmen. De winnaar krijgt voor zijn of haar werk een mooi aandenken en een stimuleringsprijs ter waarde van € 1.500,-. Deze prijs is bedoeld om te investeren in het werk. De twee andere genomineerden gaan niet met lege handen naar huis. Zij ontvangen een stimuleringsprijs ter waarde van € 500,- onder dezelfde voorwaarden.

VWS-Programma Sport en Bewegen in de Buurt
Het meerjarenprogramma Sport en Bewegen in de Buurt stimuleert een vraaggericht en op maat lokaal sport- en beweegaanbod. Het programma doet dit door middel van de inzet van extra buurtsportcoaches vanuit gemeenten, een Sportimpuls voor sport- en beweegaanbieders en ondersteuning op beleid en uitvoering daarvan. Deze ondersteuning wordt uitgevoerd door VSG, NOC*NSF en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, samen met ZonMw. Bestuurlijke partners zijn het ministerie van VWS, VNG, NOC*NSF, VNO-NCW en MKB-NL (Den Haag, 8 juni 2015)

En de winnaar is…
Op 13 juni 2015 is Berna Nijboer volgens de deelnemers aan de landelijke Buurtsportcoachdag tot overtuigende winnaar van de Stimuleringsprijs Buurtsportcoach & Combinatiefunctionaris 2015 uitgeroepen. Door de inzet van Berna wordt een succesvol project om inactieve kinderen toe te leiden naar structureel sport- en beweegaanbod niet alleen geborgd in Hoogeveen, maar zelfs uitgebreid naar nieuwe gemeenten in Drenthe. De Stimuleringsprijs is door Mariken Leurs, plaatsvervangend directeur Sport van het Ministerie van VWS, aan uitgereikt in Barneveld. Berna heeft een cheque ontvangen ter waarde van € 1.500,- die zij mag investeren in haar werk (Bron: www.sportindebuurt.nl).